Környezet és természetvédő szervezetek 2005-ös országos találkozójának a Natura 2000-rel kapcsolatos állásfoglalása.

ImageMegtörtént a Natura 2000 hálózat jogszabályban történő kihirdetése, ugyanakkor a helyrajzi számos lista (illetve egyéb, a területek azonosítására alkalmas lista) a mai napig nem jelent meg.
Tájékoztatás hiányosságai, hiánya tapasztalható.
Sok kérdésben nincs gördülékeny együttműködés a tárcák között, de főként politikai szinten (költségvetés) nem jelenik meg a Natura 2000 fontossága. A hálózat bevezetésének finanszírozása nem megoldott.
Történtek a Natura 2000 hálózat épségét veszélyeztető beruházások.
Jogszabályok (pl. részletes területhasználati szabályozást tartalmazó rendelet) hiányoznak továbbra is.
Az intézményi háttér biztosítása a jövőbeni kifizetések kapcsán, illetve a nemzeti parki funkciók szétválasztásával egyelőre bizonytalan.

A környezet- és természetvédő szervezetek ismételten felhívják a Kormány, a kormányzati szervek és a társadalom figyelmét Magyarország Natura 2000 területekkel kapcsolatos kötelezettségekből adódó feladataira és felelősségére. A környezet- és természetvédő szervezetek a hazai természetvédelmi szabályozási és gyakorlati eredmények megőrzése mellett a 92/43/EEC és a 79/409/EEC irányelvek érvényesítésének folyamatát is figyelemmel kísérik, és amennyiben szükségesnek ítélik az EU illetékes Bizottságához fordulnak, illetve a nemzeti, szükség esetén az Európai Bíróság előtt érvényesítik a természetvédelmi érdekeket.

1. Meg kell teremteni a Natura 2000 területek fenntartásának, kezelésének, felügyeletének, monitoringjának, értékelésének, az esetleg szükséges beavatkozások rendjének több tárcát érintő, átjárható intézményi hátterét (intézmény, források, szakemberek), különös tekintettel a nemzeti parki igazgatóságok és az egységes zöldhatósági intézmények, valamint az érintett földművelésügyi intézmények közötti együttműködésére illetve a szakemberek felkészítésére. Felhívjuk a kormány figyelmét, hogy az uniós kötelezettségek teljesítése semmiképpen ne történjen a nemzeti természetvédelmi célkitűzések megvalósításának és eddig elért eredmények kárára.
2. A kijelölt Natura 2000 területek Mezőgazdasági Parcellaellenőrző Rendszerben és helyrajzi számok alapján történő kihirdetése, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó, a Natura 2000 területeken folytatott földhasználat részletes szabályait meghatározó (korlátozásokat és a kompenzációt elrendelő) jogszabály mihamarabbi kihirdetése a védelmi célok és helyzet lehető legpontosabb értékelése után történjen meg. Ehhez a szükséges információk álljanak rendelkezésre.
3. A kijelölt területek használóit és tulajdonosait, valamint hatóságait, lakosságát széleskörűen tájékoztatni kell a kijelöléssel járó lehetőségekről, előnyökről, kötelezettségekről, valamint a kijelölés céljáról és okáról. Szülessen meg a Natura2000 honlap. A tájékoztatás folyamatában meg kell teremteni a civil és a közigazgatási szervezetek együttműködését. A kijelölési folyamatban a területtel foglalkozó tárcák együttműködve, a hatékony államháztartásnak megfelelően járjanak el.
4. El kell kerülni minden Natura 2000 terület épségét veszélyeztető terv, program, illetve projekt megvalósítását, a kihirdetett Natura 2000 jogszabályt körültekintően kell alkalmazni. A 92/43/EEC irányelv 6. cikke szerinti vizsgálatok és lehetséges megelőző, biztosító, kárpótló intézkedések kereteit ki kell alakítani és elősegíteni azok gyakorlati megvalósulását. Mindezekhez felajánljuk a környezet és természetvédelmi szervek tudását és kapacitását. Kérjük, hogy a hatóságok és intézmények kezeljék e szervezeteket partnerként.
5. A Natura 2000 területek hálózata és a Nemzeti Ökológiai Hálózat egységes, összefüggő, rendszerét erősíteni kell. Mindkét hálózat megőrzése, illetve fejlesztése érdekében biztosítani kell a lehetséges EU források felhasználásának garanciáit, mind a 2007-ig tartó időszak, mind az utána következő időszak tekintetében. A 2007 utáni időszak EU-s finanszírozási alapokban és tervekben a Natura 2000 hálózat megjelenítése mind hazai, mind EU-s szinten kiemelten történjen. Felhívjuk a kormányt, hogy ennek érdekében az európai tárgyalásokon képviselje a civil szervezetek által is támogatott finanszírozási elképzeléseket, vagyis a Natura 2000 integrálását az EU vidékfejlesztési és strukturális alapjaiba, valamint egy olyan LIFE+ alap kialakítását, amely az előbbi alapokból nem finanszírozható, ám a Natura 2000 elveinek eredményes érvényesítéséhez szükséges tevékenységeket támogatja.
6. Ki kell alakítani a kijelölt Natura 2000 területek hazai és nemzetközi tapasztalatokra, illetve tudományos alapokra épülő természetvédelmi célú kezelési dokumentációját és annak gyakorlatát.
7. Ki kell alakítani a társadalmi szervezetek részvételi lehetőségeit a Natura 2000 hálózat területeinek védelmi, fenntartási, monitoring, kezelési, bemutatási tevékenységében. Számukra a kormányzati feladatátvállalás mértékével arányosan állami források biztosítása szükséges.
2005. április 3. Zalaegerszeg

No events