Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatása 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet
Kiíró:    Földművelésügyi Minisztérium
Határidő:    2015.09.09
Érvényes:    2015.09.09
Tárgymutató:    erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatása
Pályázhat:    nonprofit gazdasági társaság, civil szervezet és költségvetési szerv (a továbbiakban: pályázó) jogosult, amely bejelentett menetrend alapján az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerinti erdei vasúton, vagy egyéb természeti környezetben futó vasúton, közjóléti tevékenységgel összefüggésben keskeny nyomközű vasúti pályán, turisztikai célú személyforgalom bonyolítását végzi
A Földművelésügyi Minisztérium
Pályázati felhívása
az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelethez
2015.

Pályázatok benyújtásának határideje:
a pályázati felhívás Földművelésügyi Minisztérium honlapján történő megjelenését
követően 2015. augusztus 8. és szeptember 9. nap között

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/5/11 "Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása” c. fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé:

1. A támogatás célja
A támogatás célja a nem Magyar Államvasutak Zrt. vagy nem erdőgazdasági Zrt-k által működtetett erdei vasutak üzemeltetésének támogatása.
Támogató: Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium).
A pályázat nyílt.

2. Pályázat benyújtására jogosultak köre
A támogatásra az a non-profit gazdasági társaság, civil szervezet és költségvetési szerv (a továbbiakban: pályázó) jogosult, amely bejelentett menetrend alapján az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerinti erdei vasúton, vagy egyéb természeti környezetben futó vasúton, közjóléti tevékenységgel összefüggésben keskeny nyomközű vasúti pályán, turisztikai célú személyforgalom bonyolítását végzi.

3. A támogatás igénybevételének általános feltételei
Pályázat benyújtására az a pályázó jogosult, amely:
a) legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba veteti magát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (a továbbiakban: MVH), és a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolja a nyilvántartásba vétel megtörténtét, vagy azt, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta;
b) nem áll felszámolási, végelszámolási és kényszertörlési eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt és erről a pályázat benyújtása során nyilatkozik;
c) a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással - kivéve, ha számára az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja - valamint adók módjára behajtandó köztartozással sem, és erről a pályázat benyújtása során nyilatkozik;
d) nyilatkozik a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről, a támogató megnevezéséről;
e) az 5. pont szerint, az előírásoknak megfelelő pályázatot nyújt be a 6. pontban rögzített további feltételeknek megfelelően.

4. A támogatás forrása és mértéke
A támogatás forrása a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 11. Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása jogcímcsoport előirányzat Nemzeti Erdőprogram 10032000-01220191-52000001 számú fizetési számla.
A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke 25 millió forint.
Támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig nyújtható, és egy pályázó legfeljebb 7 500 000 forint vissza nem térítendő, beszámoló elfogadását követően folyósított támogatásban részesülhet, de a támogatásról szóló döntés az igényelt összeghez képest alacsonyabb összegre is vonatkozhat. A támogatott tevékenységhez a támogatáson felüli saját forrás biztosítása nem feltétel. A támogatás intenzitása: 100%.
"Jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is.
Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A támogatott kijelenti, hogy - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
A támogatás összege a pályázati felhívás megjelenése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján euróban kerül meghatározásra.
A támogatás összege a nyilvános menetrend szerint indított, és a mentesítő járatok menetlevélen feltűntetett futásteljesítménye (km) alapján a hatósági szerződésben meghatározott intervallumon belül számolható el 1800 Ft/km átalánnyal. A támogatás terhére egyéb költség nem számolható el.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázatot a Pályázati felhívás mellékletét képező Adatlap, nyilatkozatok és Pályázati űrlap kitöltésével kell elkészíteni.
A pályázati Adatlap, az Adatlap 1., 2. és 3. melléklete letölthető a http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/erdeikisvasut2015 linkről. A számítógépen kitöltött Adatlapot és mellékleteket véglegesítés után ki kell nyomtatni, aláírni és oldalanként kell hitelesíteni. A hitelesített pályázati anyag szkennelt változatát CD-re (elektronikus adathordozó) kell menteni és a jelen pályázati felhívás 6. pontjában foglaltak szerinti módon, a pályázatok lefűzött példányaival együtt, postai úton meg kell küldeni (tértivevényes küldemény) a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály címére (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.).
A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban lefűzve kell benyújtani. A beadott pályázatokon egyértelműen fel kell tüntetni, melyik az eredeti és melyik a másolati példány. A pályázatot oldalszámozással és minden oldalán eredeti aláírással kell ellátni. Az előbbiektől eltérő módon beküldött pályázatok a formai ellenőrzés során nem kerülnek befogadásra.
A benyújtandó pályázati dokumentációt az alábbiak szerint kell összeállítani:
- hiánytalanul kitöltött, aláírt Adatlap,
- az Adatlap kitöltött, aláírt 1. melléklete (Nyilatkozat),
- az Adatlap kitöltött, aláírt 2. melléklete (Pályázati űrlap),
- az Adatlap kitöltött, aláírt 3. melléklete (De minimis nyilatkozat).
5.1 Benyújtandó dokumentumok:
a.) gazdasági társaságnak nem minősülő gazdálkodó szervezet (egyesület, költségvetési szerv) esetén létesítő okiratának egyszerű másolata;
b.) a pályázó fennállását igazoló hiteles okirat, valamint a fennállást igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló - közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő - okirat;
c.) a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya;
d.) a Rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti működési engedély, vagy a vasúti igazgatási szerv és a közlekedési hatóság részére tett bejelentés másolata;
e.) a pályázó nyilatkozata arról, hogy az üzemeltetés a pályázathoz benyújtott menetrend alapján, menetrendszerűen történik;
f.) a 2015. évre szóló menetrend;
g.) a mindenkor hatályos, a költségvetési támogatások ellenőrzéséről és a beszámolók összeállításról szóló miniszteri utasítás (a továbbiakban: Utasítás) szerint elkészített 2015. évre szóló költségterv.

6. A pályázatok benyújtásának helye, módja és rendje
A pályázatot a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztályához (a továbbiakban: szakmai főosztály) a Pályázati felhívás megjelenésének 30. napját követő további 30 napon belül az elektronikus felületen kitöltött, majd kinyomtatott, aláírt és lebélyegzett Adatlapot, az Adatlap 1., 2. és 3. mellékletét, valamint az aláírással ellátott CD-t postai úton tértivevényes küldeményként kell benyújtani. A CD-n a benyújtásra kerülő pályázati dokumentáció aláírással ellátott összes anyagát meg kell jeleníteni. A benyújtás időpontja a postabélyegző kelte.
A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő hatályú.
A benyújtott, formailag megfelelő pályázatokat a szakmai főosztály azonosító számmal nyilvántartásba veszi. A határidő után benyújtott pályázatokat a szakmai főosztály érdemi elbírálás nélkül elutasítja és visszaküldi.

7. A pályázatok elbírálásának rendje
A pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napját követő 15 napon belül el kell bírálni.
A pályázat formai és tartalmi megfelelőségével kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok értékelését a szakmai főosztály, a döntés előkészítését véleményező szervként szakértőkből álló Bíráló Bizottság végzi el.
A Bíráló Bizottság a támogatási javaslatát a szakmai kötelezettségvállaló elé terjeszti, aki azt továbbküldi miniszteri jóváhagyásra.
A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, legkésőbb a beadási határidőt követő 60 napon belül.
A döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére, a támogatás mértékének meghatározására, illetve a pályázat elutasítására.
A nyertes pályázót a döntésről annak meghozatalát követő 15 napon belül kell írásban értesíteni.
A döntés időpontját, a nyertes és nem nyertes pályázók névsorát, az elnyert támogatás összegét és jogcímének megnevezését a Minisztérium a kormányzati portálon a döntést követő 15 napon belül közzéteszi és ezzel egyidejűleg értesítést küld az MVH részére.
A támogatást megállapító döntés meghozatalakor a postai benyújtás sorrendje kerül alkalmazásra, szükség esetén az arányosítás lehetőségét is alkalmazza a Bíráló Bizottság.
A pályázó - a rá vonatkozó adatok tekintetében - jogosult betekinteni a pályázat elbírálásával összefüggésben keletkezett bírálati jegyzőkönyvbe.
Amennyiben a pályázó a hatósági szerződést a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 - a miniszter döntése alapján - legfeljebb 30 napon belül nem köti meg, a támogatási döntés hatályát veszti.

8. Szerződéskötés
A támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő 15 napon belül a nyertes pályázóval a miniszter hatósági szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit.
A hatósági szerződésben rögzíteni kell a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) is kifejezve, annak általános de minimis jellegéről szóló tájékoztatást, valamint az általános de minimis rendelet címét, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napját.
A hatósági szerződés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
1.) a támogatott vasút nevét, és működési helyét;
2.) a támogatás intervallumát;
3.) a támogatás összegét, felhasználásának pénzügyi feltételeit, a pályázó részéről a támogatás felhasználásának elszámolására vonatkozó kötelezettségeit;
4.) a támogatás intenzitásának mértékét;
5.) a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és egyéb kötelezettségeket;
6.) a szerződésszegés vagy a nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményeit;
7.) az ellenőrzési jogosultság elfogadását, és az ellenőrzésre jogosultak megnevezését (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, szakmai főosztály);
8.) az elállás jogát, feltételeit;
9.) a pályázó elszámolási kötelezettségét, az elszámolásban szereplő dokumentumok körét, valamint az ehhez kapcsolódó határidőket;
10.) a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelező tartalmú nyilatkozatokat, a döntéssel előírt, meghatározott egyéb mellékleteket, feltételek teljesítésének igazolását;
11.) a támogatási szerződés módosításának feltételeit.
A hatósági szerződés megkötését követően a nyertes pályázó által bejelentett menetrendet a Minisztérium honlapján közzéteszi.
A szerződéskötésre vonatkozó határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.
A pályázó a postán megküldött hatósági szerződést az aláírást követően visszaküldi.
Amennyiben a pályázó a hatósági szerződés kézhezvételét követő harminc napon belül annak négy eredeti aláírt példányát önhibájából nem küldi vissza a Minisztérium részére, a támogatásról szóló döntés hatályát veszti.

9. Ellenőrzés
Az ellenőrzések lefolytatásáról a szakmai főosztály közreműködésével a miniszter gondoskodik az Utasításban foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, a Minisztérium határozatban elrendeli annak visszafizetését.
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.

10. Támogatás kifizetésének rendje és elszámolása
A támogatási összegre vonatkozó pénzügyi elszámolás - szakmai és pénzügyi beszámoló - benyújtásának végső határideje 2015. november 15.
A támogatásra jogosultnak az Utasításában leírtak szerint elkészített beszámolót - figyelemmel a hatósági szerződésben meghatározott tartalomra is - a Minisztériumhoz kell benyújtania (Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.).
A beszámolóhoz mellékelni kell a menetlevél, vagy azzal azonos adattartalmú dokumentumok (a továbbiakban: Bizonylatok) kedvezményezett által hitelesített másolati példányát és az azokból a 10.1 pontban felsoroltak közül az a)-e) és j)-k) pontok alapján táblázatos formában összeállított kimutatást 2015. évre vonatkozóan. A támogatási összeg kiszámításának alapját képező Bizonylatok eredeti példányait a kedvezményezettnek záradékolnia kell a támogatási szerződés száma és támogatási összeg feltüntetésével, és ezt követően készülhet el a kedvezményezett által hitelesített másolat.
A beszámoló benyújtási határidejének eredménytelen eltelte esetén a szakmai főosztály felszólítja a Kedvezményezettet a beszámoló benyújtására 15 napos határidővel.
A miniszter a jogosultságot a nyertes pályázó által benyújtott beszámoló alapján ellenőrzi és dönt a kifizetésről.
Jogosultság megállapítása esetén a miniszter a hatósági szerződésre hivatkozva - a döntéshozatalt követő 8 napon belül - kifizetési utasítást küld az MVH részére.
Amennyiben a beszámoló nem felel meg a rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre, vagy javításra szorul, a Minisztérium a pályázót a hiányok megjelölése mellett 15 napos határidő kitűzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel. Amennyiben kiderül, hogy a pályázó a megvalósítás során nem a benyújtott pályázati anyagban és a szerződésben rögzített feltételek szerint járt el, a támogatás kifizetését részben vagy egészben elutasítja.
10.1 A Bizonylatok kötelező tartalmi elemei
a.) Bizonylat sorszáma
b.) Dátum
c.) Mozdony pályaszám
d.) Vonat száma
e.) Vonat nem
f.) Állomás neve (induló)
g.) Állomás neve (érkező)
h.) Indulási idő
i.) Érkezési idő
j.) Megtett kilométer
k.) Utaslétszám
l.) A Bizonylat kiállítójának aláírása

11. A pályázatnál alkalmazandó jogszabályok
- Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet,
- Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete (HL L 352., 2013.12.24., 1-8. o.),
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.),
- Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény,
- A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény,
- A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény,
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet,
- A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelölésről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet.

12. A pályázati dokumentáció elérhetősége, a pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad
A pályázati dokumentáció az alábbi honlapon érhető el: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/erdeikisvasut2015
A pályázati dokumentáció postai úton nem igényelhető.
A pályázati dokumentáció tartalmazza a Pályázati felhívást, az Adatlapot, az Adatlap 1. mellékletét képező Nyilatkozatot, a 2. mellékletét képező Pályázati űrlapot és a 3. mellékletét képező De minimis nyilatkozatot.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségen kérhető: Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály dr. Gaál Györgyné hétfőtől szerdáig 9 és 14 óra között (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36/1-795-38-47).