Image2006. június 1-től, három évre a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának dékánja

1958. november 13-án született Kolozsváron. Nős, felesége Náhlik Marina könyvtáros. Egy gyermekük van.
Középiskoláit a kolozsvári 11. sz. Líceum matematika-fizika tagozatán, és a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium matematika II. tagozatán végezte. 1977-ben érettségizett, és felvételt nyert az Erdészeti és Faipari Egyetem okleveles erdőmérnöki szakára, ahol 1 év sorkatonai szolgálat után, 1978-ban kezdte el tanulmányait. 1983-ban okleveles erdőmérnöki diplomát szerzett. 1988-ban pedig a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen vadgazdálkodási szakmérnöki oklevelet kapott.

1989-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen egyetemi doktori címet nyert. 1996-ban pedig ugyanott doktori (Ph.D) oklevelet kapott. Disszertációja címe: Hazai muflonpopulációink trófea-adatainak összehasonlító elemzése és a bírálati képletre vonatkozó néhány észrevétel. 2002-ben habilitált, 100%-os eredménnyel.
Angol középfokú, orosz és román felsőfokú állami nyelvvizsgával rendelkezik.

Felsőoktatási pályafutása

1983-1990. tanszéki mérnök
1990-1993. tudományos munkatárs
1993-1997. egyetemi adjunktus
1997-          egyetemi docens
2003-          egyetemi tanár

Oktatómunkája
1983-1992 között a Vadászat és fegyvertan című tárgy gyakorlatvezetője, és esetenkénti előadásokat tart a fent nevezett, és a Vadgazdálkodástan című tárgyból. Ebben az időszakban 12 erdőmérnöki diplomadolgozat témavezetője volt.
1993-2000 között öt tárgy gondozója és előadója a vadgazda mérnöki szak levelező tagozatán. Ezek: A nagyvadállományok dinamikája és szabályozása, Trófeakezelés és bírálat, Állatpreparátumok készítése, Fegyvertan, Lőszerismeret és ballisztika.
1993-tól napjainkig három felsőoktatási intézményben összesen további 6 Ph.D dolgozat, 7 diplomadolgozat, 64 szakdolgozat és két természetvédelmi szakmérnöki dolgozat témavezetője.
1993-1995 között a Nagyvadgazdálkodás című tárgy előadója és vizsgáztatója a Gödöllői Agrártudományi Egyetem vadgazdálkodási szakmérnök képzésén.
1994-ben a Vadászat és fegyvertan című tárgy előadója a távoktatásos okleveles erdőmérnökképzésben.
1994-től az okleveles erdőmérnök képzés vadgazdálkodási szakirányán 2 tárgy gondozója és előadója. Ezek: Nagyvadállományok dinamikája és szabályozása valamint a Trófeák bírálata és értékelése, kormeghatározás.
1995-1996. között meghívott előadó a Soproni Egyetemen szervezett Erdészeti kárértékszámítás szakértői és szaktanácsadói tanfolyamon.
1997-től az okleveles erdőmérnök alapképzés Vadászattan tárgyának gondozója és előadója.
1999-től két tantárgy gondozója és előadója az Erdészeti tudomány doktori programjának Vadgazdálkodási alprogramjában. Ezek: A vadfajok populációdinamikája és A táji vadgazdálkodás.
2000-től két tárgy gondozója és előadója a vadgazda mérnöki szak levelező tagozatán és a vadgazda mérnöki szak csíkszeredai távoktatásos tagozatán. Ezek: A nagyvadállományok dinamikája és szabályozása valamint Trófeakezelés és bírálat.
2001-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karának Vadgazdálkodási Szakirányán a Nagyvadállományok szabályozása című tárgy előadója.
2002-tól három tárgy gondozója és előadója a vadgazda mérnöki szak nappali tagozatán. Ezek:  Vadászati ökológia, A nagyvadállomány szabályozása, és Nagyvad élőhely-gazdálkodás.
Jelenleg a Ph.D képzésben két tárgyat, az okleveles erdőmérnök alapképzésben három tárgyat, az okleveles agrármérnök alapképzésben egy tárgyat, a vadgazda mérnöki alapképzésben három tárgyat, a vadgazda mérnöki levelező képzésben két tárgyat, a vadgazda mérnöki távoktatási képzésben két tárgyat gondoz. Az országban több helyen szaktanácsadói tanfolyamokon tartott előadást. Rendszeres előadója a Szent István Egyetem vadgazdálkodási továbbképző tanfolyamainak, valamint a keszthelyi Téli Egyetemnek. Több megyében volt meghívott előadó az Országos Magyar Vadászkamara hivatásos vadászképző tanfolyamain. Akadémiai és országos vadgazdálkodási szakmai fórumokon több alkalommal tartott előadást. 1998 óta az Állami Vadászvizsga Bizottság tagja, ahol havi rendszerességgel vizsgáztat.

Kutatómunkája
1983-1992 között több tanszéki nagyvadkutatási K+F programban volt résztvevő, illetve részfeladatok koordinátora, nagyvad táplálkozásvizsgálatok, autökológiai vizsgálatok, agancs és szarv biometriai elemzések témakörökben.
1992-1994 között a Vadkármegelőző ápolási módszerek kidolgozása című kutatás témavezetője a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából.
1992-1996 között a Vadrágás okozta növedék- és hozamkiesés meghatározása című kutatás témavezetője a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából.
1993-1997 között a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából A muflontartás lehetőségei Magyarországon kutatás témavezetője.
1997- 2001 között A hazai nagyvad fajok születési és halálozási adatainak meghatározása című kutatás témavezetője. Megbízó: a Földművelésügyi Minisztérium.
1999-től a lengyelországi Forest Research Institut-tal közös ötéves kutatást indítottak A vadrágás és vadtakarmányozás összefüggései címmel. A program magyarországi részének finanszírozója a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.
2001-ben a ljubljanai egyetemmel közös kétéves gímszarvas és vidra projekt indult. A magyarországi kutatás témavezetője, a programot a Magyar-szlovén kormányközi TéT Alapítvány finanszírozza.
2002-ben indult két ötéves kutatás témavezetésével bízta meg a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. A kutatások témái: A gímszarvas-gazdálkodás ökológiai és ökonómiai szempontú racionalizálása, valamint A hazai nagyvad fajok szaporodásökológiai kutatása.
2002-től A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok keretében meghirdetett, és elnyert négyéves, A nemzeti erdővagyon védelme, fenntartható hasznosítása és fejlesztése című nagy pályázat A környezetkímélő erdei nagyvadgazdálkodás feltételeinek kutatása című részprogramjának vezetője.
2005-től Az NKTH Pázmány Péter programjában elnyert pályázatból megvalósult Erdő és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont keretén belül a „Tartamos vadgazdálkodás feltételeinek megteremtése” projekt résztvevője.

Publikációs tevékenysége

126 nyomtatásban megjelent közlemény szerzője, melyekből 3 könyv, 1 könyvrészlet, 4 egyetemi jegyzet, 54 külföldi és 53 hazai szakcikk, illetve tudományos közlemény. 6 egyetemi jegyzetet és 3 könyvet lektorált. 22 – könyvtárban hozzáférhető – kutatási jelentés szerzője. Állami megbízásra 2 tanulmánytervet készített önállóan, 1-et társzerzőkkel. Gazdálkodói megbízásra 1 tanulmánytervet önállóan, 4-et pedig társszerzőkkel. Közleményeire 33 külföldi és 60 hazai hivatkozás történt. 20 nemzetközi konferencián 11 angol nyelvű előadást tartott és 10 posztert mutatott be. Hazai konferenciákon 14 előadással és 2 poszterrel szerepelt.

Tudományos publikációhoz kapcsolódó egyéb tevékenysége
2000. Egy nemzetközi konferencia Abstracts-kötetének szerkesztése
2001. Egy nemzetközi konferencia Proceedings-ének szerkesztése
2002- A Magyar Apróvad Közlemények tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
2002-2003. A Megyei Kamarai Hírlevél felelős szerkesztője
2002-2004. Vadgazda Vadászmagazin szerkesztőbizottságának tagja
2003-2005. Az Erdélyi Nimród szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja
2004- A Megyei Kamarai Hírlevél szerkesztőbizottságának elnöke
2005- A Magyar Vadászlap tudományos rovatvezetője

Hazai és külföldi szakmai szervezetekben viselt tagsága
1983-   Az Országos Erdészeti Egyesület tagja.
1988-2001.  Az Országos Trófeabíráló Bizottság Soproni Bizottságának tagja.
1994-   Az MTA VEAB Vadgazdálkodási Munkabizottsága tagja.
1996- 2005 Az Országos Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Tanács eseti szakértője.
1997-   Az MTA VEAB Vadgazdálkodási Munkabizottság titkára.
1997-2001.  Az Országos Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetében a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságának elnöke,
1997-   A Sopron Tájegységi Vadászszövetség vadászmestere.
1998-   A Vas megyei Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Tanács tagja.
1999-2001.  Az Országos Trófeabíráló Bizottság Soproni Bizottságának elnöke.
1999-2001.  Az Országos Vadászkamara Oktatási Bizottságának tagja.
1999-   Az Országos Erdészeti Egyesület Oktatási Bizottságának tagja.
1999-   A Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Társaság tagja.
1999-  A németországi Gesellschaft für  Wildtier- und Jagdforschung vadbiológiai-   vadgazdálkodási társaság tagja.
Az Országos Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének elnöke.
Az Országos Magyar Vadászkamara elnökségi tagja.
2005-  CIC Európa-Ázsia Nagyvad Bizottság alelnöke
2005-   Az Országos Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Tanács tagja

Egyetemi vezetői és közéleti tevékenysége
1987-1998  Szakszervezeti bizalmi
1994-1997.  Az Egyetemi Közalkalmazotti Tanács tagja
1990-1995.  Külföldi hallgatók vezető oktatója
1995-1997.  A Kari Tanács tagja
1997-          A Kari Oktatásfejlesztési Bizottság tagja (Vadgazda Szak)
A Vadgazda Mérnöki Szak szakvezetője
Az Erdőmérnöki Kar Tanácsának tanácskozási jogú tagja
2003-  Az Erdőmérnöki Kar Tanácsának tagja
2005 -  Kutatási és külügyi rektor-helyettes

Egyéb tudományos tevékenysége: két nemzetközi szimpózium és egy nemzetközi továbbképzés főszervezője volt. Egy nemzetközi konferencián a tudományos bizottság tagjának választották. Négy nemzetközi konferencián volt levezető elnök. Három nemzetközi konferencián „keynote” előadást tartott.

Tanulmányutak: Szakmai tanulmányutakat a következő országokba tett: Ausztria, Németország, Franciaország, Svédország, Finnország, Görögország, Hollandia, Ukrajna, Oroszország, Románia, Bulgária, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ciprus, Szlovénia, Egyesült Államok, Kanada.
Élő nemzetközi kutatási kapcsolatai jelenleg németországi, lengyelországi, szlovéniai és ciprusi kutatóhelyekkel vannak.

Szakmai ösztöndíj: 2000-2003. közötti időszakra Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyert.

 

 

No events