1914-1918. 

 

Nagymaros 2015 – 2018 július 11. - Az elmúlt évben a magyarság, a kormány, számos egyesület és intézmény emlékezett meg az első világháborúval kapcsolatosan. Hosszú és alapos előkészítő munka után a HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOK ÉS HÁBORÚS KEGYELETI FŐOSZTÁLYA a háború kitörésének 100 éves évfordulója alkalmából, 2014.július 28.-val indított egy műsort a KOSSUTH RÁDIÓBAN a leghallgatottabb időpontokban, amikor több százezren hallgatják a rádiót az országban és szerte a Kárpát-medencében. A műsorban katonai induló kíséretében, minden nap háromszor – reggel, délben, és délután - elmondják, katonahőseink hogyan küzdöttek a Nagy Háborúban. Minden nap más katona hőstettét mutatják be.

A Magyar Királyság a Kárpát-medence és Horvátország területéről 3,4 millió katonát szerelt fel a háború négy éve alatt! Ezen tömegből az említett rádióműsorban – Soprontól Marosvásárhelyig, Szabadkától Liptószentmiklósig, ca. 1500 katona történetét tartották érdemesnek arra, hogy valamelyik hőstettét a műsorban bemutassák. Az egyes történetek napra 100 évvel később – napjainkban – hangzanak el, egészen a háború befejezésének 100. évfordulójáig.

A történetek www.hungarianarmedforces.com/naptar/, vagy www.katonahoseink.hu honlapokon érhetők el. Ahol baloldalt abc sorrendben, minden napra a megfelelő dátumokkal megtalálhatóak ezek a nevek és történetek, többnyire fényképpel együtt. Tanulságos a baloldalon lévő névsor és a hozzátartozó történet olvasgatása, mert már rokonra, ismerősre is rátaláltak néhányan. 

A négy évig tartó háborúban több száz erdész és erdőmérnök is részt vett a különböző hadszíntereken zajlott harcokban, akik közül számosan az életüket áldozták.

Talán nem véletlen, hogy a kiválasztott ca. 1500 fő katona között név szerint három erdész is található. Egyikük, hősi halált halt.

Ketten túlélték a háborút. Életüket egymástól távol, függetlenül élték, de egy évben születtek, 1896-ban. A háború mindkettőjük erdészeti tanulmányait félbeszakította. Ugyanazokon a frontokon harcoltak, az elejétől a végéig, miközben megsebesültek. Megszerezték az elérhető legmagasabb kitüntetéseket. Mindketten részt vettek a nyugat-magyarországi eseményekben. Mindezekért néhány évvel később mindketten megkapták a kor egyik legnagyobb kitüntetését. Még feleségeik is – akik életük végéig hű társaik voltak - egy időben születtek. Tanulmányaikat a később elszakított területekről 1919-ben Magyarországra menekült iskoláikban fejezték be, ahol a század első felében a legismertebb diákjaikként tartották számon őket. Szakmai, erdészeti, valamint erdészeti egyesületi tevékenységük következményeként nagy elismerésre és megbecsülésre tettek szert.

 Kohómérnök létére meg kell emlékezni Stasney Albert egyetemi professzorról is, aki életének nagy részét Selmecbánya után Sopronban élte, szintén a fent említett névsorban szerepel. Az ő hőstetteire emlékezett az említett rádióműsor 2015 február 2-án. Életének részletes bemutatása dr. Petrássy Miklóstól az interneten is elérhető.

  1. 2016. december 30-án volt hallható az Aranysarkantyús Vitézekről szóló megemlékezés. A 47 többszörösen kitüntetett, katonaviselt férfi - akik 1916. december 30-án IV. Károly koronázásán lettek Aranysarkantyús Vitézzé avatva - között többen voltak, akik valamilyen formában az erdőhöz köthetők. Néhányan közülük: 

ghimesi és gácsi gr. Forgách Balázs, a Nemzetközi Erdészeti Központ tisztikarának tagja, az Országos Erdőgazdasági Tanács tagja, az Erdészeti Lapokban az Akácról cikkező erdőbirtokos, kinek családjában számosan támogatták az Országos Erdészeti Egyesületet és annak székházát;

lázi és berniczei báró Ghillány Imre, aki a Hallei Gazdasági Akadémián erdészeti tárgyakat is tanult;

galánthai gr. Esterházy László erdőbirtokos, később erdészeti segédmunkás, szíjgyártó (satler), akivel a nem régen 90. évébe lépett Köveskuti György is együtt dolgozott;

kéthelyi gr. Hunyadi László erdőbirtokos, Afrika vadász, tizenhétszer járt Szudánban;

székhelyi gr. Mailáth György bakoczai erdőbirtokos az Országos Fagazdasági Tanács tagja;

szerémi herceg Odescalchi Béla erdőbirtokos, vadász;

Poppr Emil uradalmi körerdész Lébényből (OEE tagja), fia Poppr Emil aki az első világháború legtöbb kitüntetését szerezte, egyik másikból többet is;

Sárvár felsővidéki gr. Széchenyi György aki Kassán végezte a Jogi Akadémiát, majd a Gazdasági Akadémiát, végül Münchenben az Erdészeti Egyetem elvégzésével lett erdőmérnök.

 Az elmúlt mintegy 100 évben többször változott az ő és generációjuk megítélése, de egy biztos, hogy példamutató életüknek máig élő hatása van. 

Ma mindkét fent említett iskola jogutódja Sopronban működik. Így az ott működő iskolák mellett a város is büszke lehet arra, hogy a két, neves és híres soproni intézmény ezen, diákjai és oktatói által tovább gazdagodott az amúgy is jelentős történelmük.

A nevezettek:

Krausz Aladár: az egykori selmecbányai Erdészeti Főiskola diákja, aki 1916.május 1-én hősi halált halt.

                                  Az első világháborúban. Története dr. ifj. Sarkady Sándortól származik.

                                                                 Hőstettének története

                                                                 2016.május.1.-én volt hallható.

Boross György: szintén a selmecbányai Erdészeti Főiskola diákja, később erdőmérnök, majd az

                                  Országos Erdészeti Egyesület Szeniorok Tanácsának Díszelnöke.

                                                                 Hőstettének története

                                                                 2018.szeptember. 17.-én lesz hallható.

Szekeres Károly: az egykori Temesvár-Vadászerdő erdészeti szakiskola diákja, később uradalmi 

                                                                 pagonyerdész, majd 1940 – 1945-ig a ( M.E.V.M.E.), az

                              „Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesületének Elnöke.”

                                                                 Hőstettének története

  1. 2018. július. 21.-én lesz hallható.

Szekeres Károly életének rövidített életrajza – két részletben – 2016.február 19. és 20.-tól - felkerült a HM „Csillagos ég, merre vagy magyar hazám – I. világháború oldala” című facebook oldalára is.                                                                                Inokai Balázs erdőmérnök