2020. július 1. – Úgy tűnik eldőlt a Tanulmányi Erdőgazdaság sorsa

Évek óta szorgalmazták a Soproni Egyetem vezetői, hogy a városban alapított erdőgazdaság tartozzék a felsőoktatási intézmény kebelébe. Hivatkoztak többek között a bécsi Agrártudományi Egyetem (Universität für Bodenkultur Wien), a BOKU erdészeti fakultására is, amelynek több ezer hektáros tanulmányi erdeje van…
Az érdekelt szakemberek még a legutóbbi időkben is lobbiztak pro és kontra. Sokáig úgy tűnt, hogy a gazdaság státusa nem változik.
Az alábbiak szerint az egyetem már nemcsak az ERTI-vel, hanem a TAEG-gel is bővül.
A nemzeti felsőoktatási törvény is módosulni fog, a többi között az által, hogy a soproni Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt., amely 100 százalékban az állam tulajdona volt eddig, a most alakuló Soproni Egyetemért Alapítvány tulajdonába kerül.
Az Országgyűlés előtt van 2020. június 2-a óta a T/10861 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról, valamint az egyes felsőoktatási intézmények fenntartóváltásához kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat.
A törvényjavaslathoz 2020. június 25-én került benyújtásra a T/10861/5 jelű módosítási javaslat.
Ennek egy részlete a TAEG Zrt. hamarosan változó tulajdonlásáról szól:
14. § A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: SEtv.) 3. §-a a következő (4)-(11) bekezdéssel egészül ki:
"(4) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében - az alapító okirat szerint a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az állam tulajdonában álló társasági részesedést (a továbbiakban: részvények) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően - az Alapítvány tulajdonába kell adni.
(5) A részvények tulajdonba adásáról az Alapítvány alapító okiratában kell rendelkezni. A részvényekhez kapcsolódó 2020. év után járó osztalékra vagy annak megfelelő összegre az Alapítvány jogosult.
(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el.
(7) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott (4) bekezdés szerinti vagyonelemet el kívánja idegeníteni, akkor a tulajdonba adásról rendelkező nyilatkozatban előírt módon meghatározott piaci áron köteles annak megvásárlására az államnak a miniszterhez eljuttatott nyilatkozattal ajánlatot tenni, amelyre tekintettel az államot vételi jog illeti meg. Ha a miniszter e nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a vagyonelem tekintetében vételi jogával nem kíván élni, vagy ha a nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül nem tesz nyilatkozatot, úgy az állam vételi joga megszűnik.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.
(9) A (7) bekezdés szerinti elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány a preambulumban meghatározott célok megvalósítására köteles fordítani.
 
(10) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a (4) bekezdés szerinti vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.
 
(11) A (4) bekezdés szerint alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány részére tulajdonba adott részvények tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat."

 

No events