Pályázati felhívás az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának támogatására

Benyújtási határidő: 2008. november 4.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) - az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése alapján - az alábbi felhívást teszi közzé.

1. A támogatás általános célja:
A támogatás célja a folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás bevezetése, az erdő közjóléti szolgáltatásainak, erdőgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos ismeretek, információk minél szélesebb körű átadásával történő szemléletformálás elősegítése.
2. Pályázat útján támogatás igényelhető:
a) a folyamatos erdőborítást elősegítő szálaló erdőgazdálkodási módszerek megkezdéséhez;
b) a folyamatos erdőborítás fenntartását biztosító szálaló erdőgazdálkodási tevékenység folytatásához;
c) erdőterületeken meglévő gyalogos túraútvonalak jelzéseinek felújításához, karbantartásához, új gyalogos terelő túraútvonalak kialakításához;
d) folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással összefüggő ismeretek terjesztésének, valamint az erdőterületeken lévő közjóléti létesítményekkel, természeti és kulturális értékekkel, erdőgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatási tevékenységekhez;
e) fogyatékkal élők számára erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítéséhez, speciális erdei tanösvények létesítéséhez;
f) egyedi növénytelepítések, fásítások létesítéséhez, a környezettudatos nevelés elősegítése céljából;
g) az Európai Erdők Hetével összefüggő rendezvények szervezésének, kommunikációs anyagainak támogatásához;
h) erdészeti szakmai kiadványok térítésmentes hozzáférésének a támogatásához;
i) erdei vasutak üzemeltetésének támogatásához.
3. Pályázat benyújtására jogosult:
Támogatási jogcímektől függően azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, önkormányzatok, non-profit és társadalmi szervezetek, akik megfelelnek a rendeletben foglalt feltételeknek.
4. A támogatás forrása és mértéke:
A támogatás forrása az FVM fejezeti kezelésű Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata című előirányzat-felhasználási keretszámla. Támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig nyújtható. A támogatás összege pályázóként nem haladhatja meg a rendeletben az egyes támogatási jogcímeknél meghatározott összeget, illetve nem haladhatja meg a 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben meghatározott értéket (az adott pénzügyi évben, valamint az előző két évben együttesen legfeljebb 200 ezer Euró).
5. A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (www.fvm.u) és az MgSzH Erdészeti Igazgatóság (www.aesz.hu) honlapjáról letölthető pályázati adatlap és mellékletének, valamint a pályázati űrlapok kitöltésével kell elkészíteni, melyhez csatolni kell a pályázati felhívásban az egyes célprogramoknál meghatározott dokumentumokat.
6. A pályázatok benyújtásának helye és módja
A pályázatot postai úton kell benyújtani az erdőterület fekvése szerint illetékes, az erdőterülethez nem kapcsolódó támogatások esetében a pályázó lakóhelye/székhelye szerint illetékes MgSzH területi szervéhez 2008. év október 6. és november 4. közötti időszak alatt. Az eljárásban résztvevő MgSzH területi szerveinek címét az 1. számú melléklet tartalmazza.
7. A pályázatok elbírálásának rendje
A támogatási döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére, a támogatás mértékének meghatározására, illetve a pályázat elutasítására. A határidő után benyújtott pályázatokat az MgSzH területi szerve érdemi elbírálás nélkül elutasítja és visszaküldi.
8. A támogatás kifizetésének rendje, elszámolása
A megkötött támogatási szerződésnek megfelelően a pályázó a tevékenység megvalósulását követően 2 példányban kifizetési kérelmet nyújt be.. Az MgSzH területi szerve a kifizetési kérelmet ellenőrzi. Amennyiben kiderül, hogy a pályázó a megvalósítás során nem a benyújtott pályázati anyagban és a szerződésben rögzített feltételek szerint járt el, a támogatás kifizetését részben vagy egészben elutasítja.
9. A pályázatnál alkalmazandó jogszabályok
- Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának 2008. évi csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet;
- A Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) ;
- Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.);
- Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (Evt.);
- 2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről;
- A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
- Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;
- A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet;
- Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet;
- A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet.
10. A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást adnak
A Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok Erdészeti Igazgatóságainak Pályázati és Támogatási Osztályai. Az erdészeti igazgatóságok címét és elérhetőségét a pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

No events