2014. április 29. - Tájékoztató a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai közül a tájképi elemek megőrzésének kritériumáról

Amint arról korábban beszámoltunk, 2014-ben a fa- és bokorcsoportokkal bővültek a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (MePAR) rögzített, megőrzendő  tájelemek.
Magyarország 2010-ben vezette be a tájképi jellegzetességek megőrzésére vonatkozó HMKÁ előírást. Ez alapján a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (MePAR) lehatárolt kunhalmok és gémeskutak minősülnek védendő tájelemnek. Az idei évtől kiegészül az 50/2008 FVM rendelet 1. számú mellékletének 9. pontja, és a fa-és bokorcsoportok megőrzése is kötelező az érintett gazdálkodók számára. Az előírás szerint a facsoportok vonatkozásában fenn kell tartani a rendeletben található fogalom szerinti állapotot, azaz a lehatárolt facsoportot nem lehet kivágni, eltüntetni. Mivel a fa-és bokorcsoportok - a kunhalmokhoz hasonlóan - területi kiterjedéssel rendelkező objektumok, ezért az egységes kérelem benyújtása során ugyanúgy kezelendők, mint a kunhalmok. Azaz a területük támogatható terület és a bejelentett tábla részét képezik. Nem kell külön körberajzolni, valamint nem kell külön hasznosítást sem bejelenteni ezen objektumok vonatkozásában. Fontos továbbá, hogy csak a szántóterülettel körülvett fa-és bokorcsoportok kerültek megjelenítésre a MePAR-ban és az előírás kizárólag ezekre vonatkozik. A fa-és bokorcsoportok az egységes kérelem igénylésekor a térképi felületen láthatók. Megőrzésük azért is fontos, mert a következő évtől ökológiai fókuszterületként is beszámíthatók lesznek a zöldítési (az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott) támogatás keretében.
Az újonnan a MePAR-ba került fa-és bokorcsoportok listája megtekinthető
A táblázat oszlopai tartalmazzák:
A blokkazonosítókat, melyeket érinti az egyes fa- és bokorcsoportok területe.
A fa- és bokorcsoportok azonosítására szolgáló négyjegyű számsort.
A fa- és bokorcsoportnak az adott blokkban elhelyezkedő területrészét.
 
Kunhalmok megőrzése:
2013-ban a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (MePAR) rögzített, tehát a megőrzendő kunhalmok köre bővült.
A kunhalmok a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján természetvédelmi oltalom alatt állnak. Ezek a szigetek, kulturális értékük mellett hasznos és védett fajok számára jelentenek élőhelyet.
Az MVH az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet alapján a MePAR-ban rögzített, tájképileg is jelentős (kiemelkedő) halmok megőrzését ellenőrzi. Ezen kunhalmok a MePAR böngészőben (www.mepar.hu), valamint méretarányos jelöléssel az Egységes Kérelem beadó felületén is megtalálhatók.
A kunhalom területe a mezőgazdasági tábla részét képezi, így az Egységes Kérelem keretében igényelhető kifizetések körében támogatható.
A környező kultúrá(k)tól függetlenül csak gyepesítéshez kapcsolódó talajmunka végezhető rajtuk.
Területükön be kell tartani a HMKÁ előírásait (gyommentes állapotot kell biztosítani, meg kell akadályozni a fás szárú növények terjedését; tilos az égetés, túllegeltetés, gépi taposás stb.).
A fentiek értelmében nem elvárás a gyepesítés, vagy a már a halmon található fák irtása.
Az előírások betartásáért azon ügyfelek felelnek, akiknek tábláján a kunhalom a fizikai valóságban elhelyezkedik. Vitás esetben földhivatali bejegyzés alapján dönt az ellenőr.
A kunhalmok jellemzően kör alakúak. Ettől kis számban, műtárgyak (pl.: szilárd burkolatú utak) metszése, vagy a körtől jelentősen különböző alakzat esetén tér el a lehatárolt rész.
A táblázat oszlopai tartalmazzák:
A blokkazonosítókat, melyeket érinti az egyes kunhalmok területe.
A blokkok elhelyezkedését település szerint.
A kunhalmok azonosítására szolgáló négyjegyű számsort.
A kunhalmok középpontját jelölő, EOV szerinti X és Y koordinátákat.
A kunhalom elfogadott sugarát, körhöz nem hasonlító alakzat esetén a poligon megnevezést.
A kunhalomnak a nevezett blokkban elhelyezkedő területrészét.
Annak jelölését, ha a kunhalom 2013-ban került be a MePAR-ba.

Gémeskutak megőrzése:
Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet előírásai alapján a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben rögzített gémeskutak megőrzése kötelező. Az ellenőrzés alapját a 2010. évben, az MVH ellenőrei által felmért referencia adatbázis képezi, kiegészítve az azóta végzett helyszíni ellenőrzések során feltárt kutakkal.
Az ellenőrzés során a helyszíni ellenőrök azt vizsgálják, hogy a gémeskút, a referencia adatbázisban rögzített koordináták szerinti helyen megtalálható-e, valamint a referencia állapothoz képest károsodott-e. A referenciaállapot az állapotkód és a készített fényképek alapján rekonstruálható.
Az állapotkódok jelentése:
A. A gémeskút működőképes, jó állapotban van. Minden része megtalálható és rendeltetésszerűen használható (ha nincs benne víz, az nem befolyásolja a kút állapotát).
B. A gémeskút főbb szerkezeti eleme(i) csak kismértékben károsodtak, esetlegesen nem rendeltetésszerűen használták (szemétlerakás), de ésszerű eszközökkel helyrehozható állapotban van a kútgödör és az emelőszerkezet, valamint az itató rész is, ha van.
C. A gémeskút főbb szerkezeti elemei nagymértékben károsodtak, romos állapotban van az emelőszerkezet, súlyosan károsodott, hiányos (pl.: a gém hiányzik).
D. A gémeskút nem található, vagy csak a kútgödör található a térképen jelzett hely 50 méteres körzetében.
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az adatbázis kialakítása során készített fényképek felől az MVH illetékes megyei kirendeltségein érdeklődhetnek.
A táblázat oszlopai tartalmazzák:
A blokkazonosítót, melyen a gémeskút elhelyezkedik.
A blokkok elhelyezkedését település szerint.
A gémeskutak azonosítására szolgáló számsort.
A gémeskutak helyét jelölő, EOV szerinti X és Y koordinátákat.
A gémeskút állapotát jellemző kódot.
A Tájékoztatóban leírtakon kívül a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák részletesen az előírásokat. Amennyiben jelen Tájékoztató és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

No events